Bez kategorii

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Oto dzień, który uczynił Pan: radujmy się w nim i weselmy”

Tymi słowami wyraża Kościół swą radość paschalną przez całą oktawę wielkanocną. Codziennie w ciągu tej oktawy trwa ten Jeden Dzień, który uczynił Pan. Dzień, który jest dziełem Bożej mocy objawionej w Zmartwychwstaniu Chrystusa.

Zmartwychwstanie jest początkiem nowego Życia i nowego Czasu. Jest początkiem nowego Człowieka i nowego Świata.

Uczynił kiedyś Bóg – Stwórca świat z nicości, zaszczepił w nim życie i zapoczątkował czas. Stworzył także człowieka na obraz i podobieństwo swoje. Mężczyzną i kobietą go stworzył, aby panował nad ziemią, nad światem widzialnym.

Ten świat za sprawą człowieka uległ zepsuciu przez grzech. Został poddany śmierci, a czas stał się miarą życia, odmierzającą godziny, dni i lata od poczęcia człowieka aż do śmierci.

Zmartwychwstanie zaszczepia w tym świecie poddanym grzechowi i śmierci Nowy Dzień: jest to Dzień, który uczynił Pan.

Ten Dzień jest zaczynem Nowego Życia, które ma rozrastać się w człowieku, przechodząc w nim poprzez granicę śmierci ku wieczności w Bogu Samym.

Podstawą naszej wiary jest Chrystus, który „umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, trzeciego dnia zmartwychwstał”.

I właśnie ten trzeci dzień – trzeci dzień Triduum Sacrum – stał się tym „Dniem, który Pan uczynił”; dniem, o którym Kościół śpiewa przez całą oktawę i który dzień po dniu w czasie tej oktawy opisuje i rozważa z wdzięcznością.

Drodzy Parafianie!

Wyrażamy jedno nade wszystko gorące życzenie pod adresem wszystkich i każdego.

Z serca życzymy Wam, abyście nieśli w sobie ten „Dzień, który uczynił Pan”; żebyście gdziekolwiek traficie, oznajmiali: „Pan rzeczywiście zmartwychwstał”!

Bądźcie naprawdę świadkami Zmartwychwstania Chrystusa w dzisiejszym świecie poprzez waszą silną wiarę i wasze szlachetne zaangażowanie w autentycznym przeżywaniu chrześcijaństwa.

Wszystkim zanieście nasze pozdrowienia i życzenia.

Niech tajemnica paschalna działa w Waszych sercach i umysłach. I niech będzie błogosławiony Bóg za ten Dzień, który nam uczynił.

Niech Wam towarzyszy i wspiera Was błogosławieństwo Chrystusa Zmartwychwstałego!

Ks. Krzysztof, Ks. Edward, Ks. Michalici