Aktualności

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

J 15,26-27; 16,12-15

Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy

Jezus powiedział do swoich uczniów:

„Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.

Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe.

On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi”.

KOMENTARZ

Duch Święty Pocieszyciel będzie składał świadectwo. Uwagi o prześladowaniach chrześcijan w Ewangeliach synoptycznych zawierają wypowiedzi na temat roli Ducha Świętego (Mk 13,11; Mt 10,20).

Wersety te łączą „świadectwo” składane przez Pocieszyciela ze „świadectwem”, które uczniowie będą musieli złożyć o Jezusie. Jeśli mowa ta stanowi drugą część poprzedniej wypowiedzi, wówczas składanie „świadectwa” o Jezusie zawarte jest w poleceniu przynoszenia owocu.

Pocieszyciel doprowadzi uczniów do całej prawdy. Podobnie jak w J 14,25-26 Pocieszyciel odgrywa ważną rolę wewnątrz chrześcijańskiej wspólnoty. Musi on pouczać uczniów w przyszłości, bowiem Jezus nie może im powiedzieć wszystkiego, o czym powinni wiedzieć. Uczniowie nie są też zdolni zrozumieć znaczenia Jego słów i czynów przed uwielbieniem (J 2,22; 12,16; 13,7).

„Prawda”, do której Pocieszyciel doprowadzi wspólnotę, musi mieć to samo znaczenie, co „prawda” w innych fragmentach Ewangelii Jana: wiara w Jezusa jako jedyne objawienie Boga i tego, który wypowiada słowa Boże.

Pocieszyciel pomaga wspólnocie w wypełnieniu nakazu zawartego w J 8,31-32: „Jeżeli będziecie trwać w nauce Mojej, będziecie prawdziwie Moimi uczniami, i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”.

Pocieszyciel oznajmi wam rzeczy przyszłe: czasownik  „oznajmić”, pojawia się w utworach apokaliptycznych na oznaczenie objawienia tajemnic „czasów ostatecznych”.

W J 4,25 Samarytanka w podobny sposób mówi o proroku, który miał przyjść. Widzieliśmy, że jednym z przejawów działalności Pocieszyciela jest uczynienie tego, co Jezus zrobił i powiedział zrozumiałym, zwykle przez powiązanie z Pismem.

Możliwe, że objawienie „rzeczy przyszłych” stało się utartym zwrotem we wczesnej fazie historii Janowej wspólnoty. Nie oznaczało to, że Pocieszyciel może dokonywać jakichś proroczych objawień na temat przyszłości, lecz że będzie prowadził wspólnotę ku zrozumieniu Jezusa jako tego, który wypełnił wszystko, co zostało obiecane w Piśmie.

Pocieszyciel nie jest źródłem nowego czy odmiennego objawienia. Nie przemawia on „od siebie” (J 7,17-18; 8,28; 14,10). Jego rola polega na uwielbianiu Jezusa i na przekazywaniu uczniom tego, co Ojciec udzielił Jezusowi.

Na temat roli Ducha Świętego jako obrońcy, ujętej w kategoriach prawnych zobacz J 14,16; tutaj jest On nie tylko obrońcą, lecz także świadkiem.

Również chrześcijanie będą świadkami Jezusa wobec sądów świata (por. J 16,2) oraz przed Bożym trybunałem.

Duch będzie pozostawał wobec uczniów w takim samym związku jak Jezus (J 15,15), dlatego więź chrześcijan z Jezusem za dni Jana (i w następnych pokoleniach) nie powinna być mniej zażyła niż związek, w jakim uczniowie pozostawali z Nim przed ukrzyżowaniem.

Pocieszyciel pomaga wspólnocie w wypełnieniu nakazu zawartego w J 8,31-32: „Jeżeli będziecie trwać w nauce Mojej, będziecie prawdziwie Moimi uczniami, i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”.

Pocieszyciel oznajmi wam rzeczy przyszłe: czasownik  „oznajmić”, pojawia się w utworach apokaliptycznych na oznaczenie objawienia tajemnic „czasów ostatecznych”.

W J 4,25 Samarytanka w podobny sposób mówi o proroku, który miał przyjść. Widzieliśmy, że jednym z przejawów działalności Pocieszyciela jest uczynienie tego, co Jezus zrobił i powiedział zrozumiałym, zwykle przez powiązanie z Pismem.

Możliwe, że objawienie „rzeczy przyszłych” stało się utartym zwrotem we wczesnej fazie historii Janowej wspólnoty. Nie oznaczało to, że Pocieszyciel może dokonywać jakichś proroczych objawień na temat przyszłości, lecz że będzie prowadził wspólnotę ku zrozumieniu Jezusa jako tego, który wypełnił wszystko, co zostało obiecane w Piśmie.

Pocieszyciel nie jest źródłem nowego czy odmiennego objawienia. Nie przemawia on „od siebie” (J 7,17-18; 8,28; 14,10). Jego rola polega na uwielbianiu Jezusa i na przekazywaniu uczniom tego, co Ojciec udzielił Jezusowi.

Na temat roli Ducha Świętego jako obrońcy, ujętej w kategoriach prawnych zobacz J 14,16; tutaj jest On nie tylko obrońcą, lecz także świadkiem.

Również chrześcijanie będą świadkami Jezusa wobec sądów świata (por. J 16,2) oraz przed Bożym trybunałem.

Duch będzie pozostawał wobec uczniów w takim samym związku jak Jezus (J 15,15), dlatego więź chrześcijan z Jezusem za dni Jana (i w następnych pokoleniach) nie powinna być mniej zażyła niż związek, w jakim uczniowie pozostawali z Nim przed ukrzyżowaniem.