Aktualności

ENCYKLIKA „LUMEN FIDEI” Wiara Izraela

W wierze Izraela pojawia się także po­stać Mojżesza, pośrednika. Lud nie może oglą­dać oblicza Boga. To Mojżesz rozmawia z Jah­we na górze i przekazuje wszystkim wolę Pana. Dzięki tej obecności pośrednika Izrael nauczył się wędrować zjednoczony.

Akt wiary pojedyn­czego człowieka wpisuje się we wspólnotę, we wspólne    «my» ludu, który w wierze jest jakby jednym człowiekiem, «synem moim pierworod­nym», jak Bóg nazwie całego Izraela (por. Wj 4, 22).

Pośrednictwo nie staje się przeszkodą, lecz otwarciem: w spotkaniu z innymi kierujemy spoj­rzenie ku przerastającej nas prawdzie.

J.J. Rous­seau skarżył się, że nie może osobiście zobaczyć Boga: «Iluż ludzi między Bogiem a mną! Czy to takie proste i naturalne, że Bóg poszedł do Mojżesza, żeby mówić do Jeana Jacques’a Ro­usseau?».

Biorąc za punkt wyjścia indywiduali­styczną i ograniczoną koncepcję poznania, nie można zrozumieć sensu pośrednictwa, tej zdol­ności uczestniczenia w wizji drugiego człowieka, dzielenia się poznaniem, będącym poznaniem właściwym miłości. Wiara jest bezinteresownym darem Boga, który wymaga pokory i odwagi, by zaufać i zawierzyć się, i w ten sposób dostrzec świetlaną drogę spotkania między Bogiem i ludź­mi, historię zbawienia.

Pełnia wiary chrześcijańskiej

«Abraham […] rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień — ujrzał [go] i ucieszył się» (J 8, 56).

Zgodnie z tymi słowami Jezusa, wiara Abrahama kierowała się ku Niemu, była w pew­nym sensie antycypowaną wizją Jego tajemnicy. Tak pojmuje to św. Augustyn, gdy twierdzi, że Patriarchowie zbawili się w wierze, nie w wierze w Chrystusa, który już przyszedł, ale w wierze w nadchodzącego Chrystusa, w wierze skiero­wanej ku przyszłemu wydarzeniu Jezusa.

Wiara chrześcijańska skoncentrowana jest na Chrystu­sie, jest wyznawaniem, że Jezus jest Panem i że Bóg wskrzesił Go z martwych (por. Rz 10, 9). Wszystkie wątki Starego Testamentu zbiegają się w Chrystusie, On staje się ostatecznym «tak» dla wszystkich obietnic, fundamentem naszego osta­tecznego «Amen», powiedzianego Bogu (por. 2 Kor 1, 20).

Historia Jezusa jest pełnym obja-wieniem wiarygodności Boga. Jeśli Izrael wspominał wielkie dzieła miłości Bożej, które stanowi­ły centrum jego wyznania i otwierały wzrok jego wiary, obecnie życie Jezusa jawi się jako miejsce ostatecznej interwencji Boga, najwyższy przejaw Jego miłości do nas.

W Jezusie Bóg nie kieruje do nas dodatkowego słowa, pośród tylu innych, ale swoje odwieczne Słowo.

Bóg nie mógł dać nam większej gwarancji, by nas za­pewnić o swojej miłości, jak przypomina nam św. Paweł.

Tak więc wiara chrześci­jańska jest wiarą w Miłość pełną, w jej skuteczną moc, w jej zdolność przemieniania świata i wyja­śniania czasu: «Myśmy poznali i uwierzyli miło­ści, jaką Bóg ma ku nam» (1 J 4, 16). W miłości Bożej, objawionej w Jezusie, wiara dostrzega fun­dament, na którym opiera się rzeczywistość i jej ostateczne przeznaczenie.