Aktualności

ENCYKLIKA „LUMEN FIDEI” Abraham, nasz ojciec w wierze

Jeszcze jeden aspekt historii Abrahama jest ważny dla zrozumienia jego wiary.

         Słowo Boże, nawet jeśli niesie ze sobą nowość i zaskoczenie, nie jest czymś odległym od doświadczenia Pa­triarchy.

         W głosie, który zwraca się do Abraha­ma, rozpoznaje on głębokie wezwanie, od zawsze wpisane w jego wnętrzu.

         Bóg łączy swoją obiet­nicę z miejscem, w którym życie człowieka jawi się zawsze jako obiecujące: jest w nim ojcostwo, zrodzenie nowego życia: «Żona twoja, Sara, uro­dzi ci syna, któremu dasz imię Izaak» (Rdz 17, 19).

         Bóg proszący Abrahama, by całkowicie Mu się powierzył, objawia się jako źródło, od które­go pochodzi wszelkie życie. W ten sposób wiara wiąże się z Bożym ojcostwem, z którego powsta­je stworzenie: Bóg wzywający Abrahama jest Bo­giem Stwórcą, Tym, który «powołuje do istnienia to, co nie istnieje» (Rz 4, 17), Tym, który «wy­brał nas przed założeniem świata, […] przezna­czył nas dla siebie jako przybranych synów» (Ef 1, 4-5).

         Wiara w Boga oświeca najgłębsze pokła­dy jestestwa Abrahama, pozwala mu rozpoznać źródło dobroci, która jest początkiem wszystkie­go, a także stwierdzić, że jego życie nie wywodzi się z nicości lub z przypadku, lecz z wezwania i miłości do osoby.

         Tajemniczy Bóg, który go wezwał, nie jest Bogiem obcym, ale Tym, który jest początkiem wszystkiego i wszystko podtrzymuje.

         Wielka próba wiary Abrahama, złożenie w ofie­rze syna Izaaka, pokazuje, do jakiego stopnia ta pierwotna miłość zdolna jest zagwarantować ży­cie także po śmierci.

         Słowo, które było zdolne powołać do życia syna w jego ciele «obumarłym » oraz «w obumarłym łonie» bezpłodnej Sary (por. Rz 4, 19), będzie mogło również być gwarancją obietnicy związanej z przyszłością, niezależnie od wszelkich gróźb lub niebezpieczeństw (por. Hbr 11, 19; Rz 4, 21).

Wiara Izraela

         Historia ludu Izraela w Księdze Wyjścia kontynuuje drogę wiary Abrahama.

         Wiara rodzi się ponownie z pierwotnego daru: Izrael otwiera się na działanie Boga, który pragnie go wyzwolić z jego nędzy.

         Wiara wezwana jest do długiej wę­drówki, by móc adorować Pana na Synaju i objąć w posiadanie ziemię obiecaną. Miłość Boża ma rysy ojca niosącego syna przez całą drogę (por. Pwt 1, 31).

         Wyznanie wiary Izraela przyjmuje kształt opowiadania o dobrodziejstwach Boga, o Jego działaniu, by wyzwolić lud i go prowadzić (por. Pwt 26, 5-11), a opowiadanie to naród przekazu­je z pokolenia na pokolenie.

         Światło Boże świe­ci dla Izraela przez czyny dokonane przez Pana, wspominane i wyznawane w sprawowaniu kultu, przekazywane dzieciom przez rodziców.

         Dowia­dujemy się zatem, że światło, które niesie wiara, związane jest z konkretnym opowiadaniem o ży­ciu, z wdzięcznym wspominaniem dobrodziejstw otrzymanych od Boga i stopniowym spełnianiem się Jego obietnic.

         Wyraziła to bardzo dobrze gotycka architektura: w wielkich katedrach światło dochodzi z nieba przez witraże, na których przedstawiona jest historia święta.       Światło Boże docie­ra do nas przez opowiadanie o Jego Objawieniu, dlatego potrafi oświecić naszą drogę w czasie, przypominając o Bożych dobrodziejstwach, po­kazując, jak spełniają się Jego obietnice.